News

UŞAK MİMARLIK MERKEZİ RESTAROSYON İŞİ İHALESİ

UŞAK MİMARLIK MERKEZİ RESTAROSYON İŞİ İHALESİ

UŞAK MİMARLIK MERKEZİ RESTAROSYON İŞİ İHALESİ

Uşak Mimarlar Odası Tarafından Mimarlar odası Mimarlık Merkezi Restarason işi İhale Şartnamesi Yayınlandı

Tarihi korumayı, yaşatmayı kendisine amaç edinmiş olan Mimarlık mesleği kentimiz Uşak ilinde Uşak Mimarlık merkezi olarak hizmet verecek tarihi yapıyı Kent’e dolayısı ile Ülkemize kazandırmayı hedef edinmiş olupgerek İzmir şubesi bağlı temsilcilikler gerekse Tüm Türkiye nezdinde Mimarlar odası genel merkezi yürütme kurulu desteklerini sürdürmektedir.Uşak Mimaralık merkezi, hizmet binası olmasının yanında bölgede yaşayan bir Kültürel Miras, Mimarlar ve tüm Kent halkına açık bir Kütüphane, Bir Yaşam alanı olması açısından önem arz etmektedir.. bu özel yapının restarasyon işinin en doğru ve koruma ilkelerine uygun şekilde yapılmasına yönelik restarasyon uzmanı firmalarla çalışılması talebini içeren şartname ekte olup değerli tekliflerinini beklemekteyiz

Uşak Mimarlar Odası Başkanı 

Çağlar SAMANCI

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELDEN ALINDIĞI MİMARLAR ODASI YENİ HİZMET BİNASI RESTORASYON İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Uşak Mimarlar Odası  

b) Adresi: Köme, Cumhuriyet Cd. No:14, 64400 Uşak Merkez/Uşak

c) Telefon numarası: 2762122957 ve 05445646499

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Dudu YILMAZ

Madde 2 – İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Mimarlar Odası Yeni Hizmet Binası Restorasyon İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Küme Mah. 1. Yurt Sok. No:21 Merkez Uşak

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 29.09.2021 Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (tekliflerin açılacağı adres): Uşak Mimarlar Odası

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar kapalı zarf usulü Mimarlar Odasına teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar Mimarlar Odasına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 Madde 4- İhale dokümanının kapsamı

4.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

d) Mimari Proje,

e) İş kalemleri tarif dosyası,

4.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

4.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

II – İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin zarf usulü kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.3. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 5.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50‘inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

5.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) 5.Grup:Bina İşleri veya bu gruba ait Eski Eser Restorasyonları veya  benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.5 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisi veya Mimar

5.6. 1Belgelerin sunuluş şekli:

5.6.1. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

5.6.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.6.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.  

Madde 6- İhaleye katılamayacak olanlar

6.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

6.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.

6.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 7- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

7.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

7.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 8 – İşin yapılacağı yerin görülmesi

8.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

8.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

8.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

8.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Not: Mimarlar Odasıyla İrtibata geçilerek yer görme yapılabilir.

Madde 9 – İhale dokümanında değişiklik yapılması

9.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak İnternet sitesinden duyrularak kaydedilir.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 10 – Teklif ve sözleşme türü

10.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Madde 11 – Tekliflerin geçerlilik süresi

11.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 – Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

11.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

Madde 12- Teklif fiyata dahil olan giderler

12.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

12.2. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 13- Tekliflerin değerlendirilmesi

13.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

İhale komisyonu gerekli görmesi halinde isteklilerden ikinci tekliflerini talep edebilir.

13.2. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri %30 a göre değerlendirir.

13.3. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır

Madde 14 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

14.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

14.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

14.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

İsteklilerden ikinci teklifleri istenecektir.

Madde 15 – İhalenin karara bağlanması

15.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

15.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. (Oda Başkanına)

Madde 20 – Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

20.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

20.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 21- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

21.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 22 – Fiyat farkı

22.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

Referans

UŞAK MİMARLIK MERKEZİ RESTAROSYON İŞİ İHALESİ
www.usakegemtv.com.tr

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu