News

Yatsıdan sonra Amenerrasulü okumanın fazileti

Loading the player...

Amenerrasulünün fazileti! Amenerrasulü Türkçe yazılışı ve okunuşu

Bakara suresinin son iki ayeti olan Amenerrasulü suresinin özellikle de gece okumanın bizler için yeterli olacağını buyuran Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i ş

Amenerrasulünün fazileti! Amenerrasulü Türkçe yazılışı ve okunuşu

Bakara suresinin son iki ayeti olan Amenerrasulü suresinin özellikle de gece okumanın bizler için yeterli olacağını buyuran Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şeriflerinde Amenerrasulüyü okumanın sevabından bizlere bahsetmektedir. Amenerrasulü Arapça ve Türkçe okunuşu ile Amenerrasulü suresinin faziletleri…

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi olarak bildiğimiz Bakara Suresinin son iki ayeti ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Toplamda 114 sure, 6236 ayet-i kerimeden ibaret olan Kuran-ı Kerimde Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetinin olduğu kısımdır. Özellikle de gece uyumadan önce ve yatsıdan sonra okunması tavsiye edilen Amenerrasülünün Allah (c.c)’un hazinelerinden biri olduğu hadis-i şerifte şöyle bahsedilmektedir: “Dört şey Arşu’r-Rahman’ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete’l-Kürsi, Sure-i Bakara’nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir.” (El-Mütteki, Kenzu’l Ummal, 1/558)

Miraç gecesi Peygamber Efendimiz (SAV)’e vahyolunan müjdelerden birisi de Amenerrasulüdür. “Peygamber Efendimiz’e (sas) miraçta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi.” (Müslim, Îman, 279) buyrulmaktadır. 

İLİŞKİLİ HABERKuran-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara Suresinin faziletleri! Bakara suresi ne için okunur?

AMENERRASULÜ ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU!

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u)  (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

NOT: Türkçe okunuşu Arapça okumayı bilmeyenler içindir. En doğru telaffuz ve okuma için Arapça okunuşunu tercih ediniz…

KURANDA AMENERRASULÜ KAÇINCI CÜZ VE SAYFADA?

Bakara Suresinde yer alan Amenerrasulü Suresi Kuran-ı Kerim’in 3.cüzünde 50. sayfasındadır. 

AMENERRASULÜ SURESİNİN ANLAMI:

” Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”(Bakara-285)Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara-286)

AMENERRASULÜNÜN FAZİLETLERİ VE SIRLARI! 

3 gece boyunca evinde Amenerrasulü okunduğu taktirde o eve şeytanın giremeyeceğini gösteren hadis-i şerifte; “Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz.” (Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân 4) buyrulmaktadır. Dolayısıyla evlerimizden şeytanı def etmek için Amenerrasulü okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

Arşın altındaki hazinelerden birisinin de Amenerrasülü olduğunu bizlere müjdeleyen Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), “Allah Teâlâ, Bakara sûresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur’an’dır.” (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’an 14) buyurmuştur.

Ölen kimsenin ruhuna okunacak dualardan en bilinenin Yasin-i şeriftir. Kabir ziyaretinde bulunulduğunda okunabilecek bir diğer suresi önerisi olarak Amenerrasulüye şu şekilde işaret edilmektedir: ”Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha, ayak ucunda ise Bakara sûresinin sonunu okuyun.‘ [Taberani]

YATSIDAN SONRA NEDEN AMENERRASULÜ OKUNUR? 

Geceleri Amenerrasulü okumamız gerektiğini bizlere açıkça gösteren hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti – Amenerrrasulü – okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.” (Buhari)

İSLAM BİLGİNLERİNE GÖRE YATSIDAN SONRA AMENERRASULÜ OKUMAK…

Ömer bin Hattab, aklı yerinde olan Müslümanın Amenerrasulü okumadan uyumayacağı görüşü hakimdir.

İmâm-ı Nevevi, Âmenerresülüyü okumanın geceyi ihya etmeye ve kötülüklerden korunma için yeterli olduğu görüşü hakimdir.

İbni Âbidîn, cenazeyi definden sonra, çevresinde oturup ya da çömelip, sessizce Bakara sûresinin başını ve sonunu okumanın ölü için dua ve istiğfar önemi taşıdığı görüşü hakimdir.

Amenerrasulü okunuşu ve anlamı! Bakara Suresi Amenerrasulü duası fazileti ve meali

Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetidir. Çok faziletli ve mukaddes bir duadır. Hz Ömer ve Hz Ali(RA) bu iki ayetin ne kadar önemli olduğunu bizzat işitmişler ve hayatları boyunca gece uyumadan önce okumuşlardır. Peki Amenerrasulü okunuşu nasıldır? Bu duayı ezberlemek isteyenler için Arapçası, anlamı ve faziletleri.

Amenerrasulü okunuşu ve anlamı! Bakara Suresi Amenerrasulü duası fazileti ve meali

Amenerrasulü, bibadet ve zikir yerine geçebilecek güçlü bir duadır. Allah-u Tealanın, gelebilecek tüm felaketlerden ve şeytanın şerrinden koruması için okunan bir duadır. Amenerrasulü duası, Hz Ömer ve Hz Ali (ra) tarafıdan ne kadar önemli olduğunu Kainatın İftihar Tablosundan bizzat işitmişlerdir ve bu iki ayet için “Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumadan uyusun” sözlerini söylemişler, hayatları boyunca da bu iki ayeti uyumadan önce okumuşlar.

Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetidir. Çok faziletli ve mukaddes bir duadır.  Hz Ömer ve Hz Ali(RA) bu iki ayetin ne kadar önemli olduğunu bizzat işitmişler ve hayatları boyunca gece uyumadan önce okumuşlardır. Peki Amenerrasulü okunuşu nasıldır? Bu duayı ezberlemek isteyenler için Arapçası, anlamı ve faziletleri.

Hatim duası nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed(sav)  “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti hakkında buyuruyor ki; “Her kim geceleyin Bakara Suresi’nden bu iki ayeti okursa ona yeter” “Allah-u Teala, Bakara Suresi’ni iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz Çünkü bunlar salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur’an’dır”

Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle

285- Peygamber, Rabb”inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah”a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.286- Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki; “Dört şey Arş-ı Azam altındaki hazinelerden indirildi: Fatiha, Ayete’l-Kürsi, Amenerrasulü, Kevser Suresi.”

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki; “Bana Arşın altındaki hazineden Ben’den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından) kafi gelirler.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: “Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü) ‘dür.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah’u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: “Her kim Ayete’l-Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah’u Teala ona yardım eder.”

Başka bir rivayette ise şöyledir: “Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişiye okurnursa, Allah”u Teala izni ile mutlaka akıllanır.”

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: “Kim uyuyacağı sırada Bakara Suresinden on ayet okursa, Kuran-ı (Kerim”den ezberlediklerini) unutmaz. (Bu ayetler şunlardır:) Bakara suresinin başında dört ayet, Ayete”l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sorundan da üç ayet.” 

Bakara suresinin son iki ayetinin iki nüzul sebebi belirtilmiştir:Birinci rivayete göre;

“Siz içinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de”(Bakara, 2/284) âyeti nazil olunca, bu ashaba pek ağır geldi, toplanıp Resulullah’ın huzuruna vardılar, diz çöktüler: “Ey Allah’ın Resulü, namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle mükellef olduk. Şimdi ise bu âyet indirildi. Halbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek.” dediler ve “Her birimiz, kendi gönlünde öyle şeyler konuşur ki, dünyaları verseler bunların kalbinde bulunmasını arzu etmez.” diye insanın elinde olmadan içinde bulunan duygu, düşünce, tasarı ve hayallerden söz ettiler.

Peygamber (asm) onlara: “Siz de sizden önceki Kitap ehli gibi, duyduk ve karşı koyduk mu demek istiyorsunuz? ‘duyduk ve uyduk, ey Rabbimiz ğufranını dileriz, dönüş ancak sanadır, deyiniz!’ buyurdu. Bunu hep birlikte okumaya başladılar, okudukça dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. Bunun üzerine amenerresulü ayetleri nazil oldu. İbn Abbas, İbn Mesud, Ebu Hureyre, İbn Cübeyr’den nakledilen bu rivayete göre Bakara suresinin bu son iki ayeti Medine’de Cibrîl ile nazil muştur. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri).Bu manaya gelen bir rivayet, Müslim’de(İman, 199) yer almaktadır.İkinci rivayete göre;

Hasan ve Mücahid ile İbn Sirin’den, bir rivayette de İbnü Abbas’dan naklen anlatıldığına göre, Bakara suresinin bu son iki âyeti Cibrîl vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Mirac gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir.el-Vahidi de Mukatil b. Süleyman’dan naklen bu son iki ayetin Miraç gecesinde vasıtasız olarak Hz. Peygambere nazil olduğunu belirtmiştir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri).

​Çin, Rusya ve Pakistan devrede

ABD’nin 20 yıllık işgalinin ardından çıktığı Afganistan’da oluşacak güç boşluğunu üç ülkenin dolduracağı belirtiliyor. Afganistan’daki gidişatı öngörerek, son aylarda Taliban’la çeşitli seviyelerde teması artıran Çin, Rusya ve Pakistan, şimdi bu temasları daha da yoğunlaştırdı. Pekin yönetimi, Taliban yönetimini tanıma hazırlığı yaparken Rusya daha temkinli yaklaşıyor. Pakistan ise istikrar vurgusu yapıyor.

​Çin, Rusya ve Pakistan devrede

ABD’nin 20 yıllık Afganistan işgali 11 Eylül saldırılarının yıldönümüne günler kala sona ererken, Washington’un çıkmasıyla oluşacak güç boşluğunu üç ülkenin dolduracağı değerlendiriliyor. Çin, Rusya ve Pakistan’ın, Afganistan’daki gidişatı öngörerek, son aylarda Taliban’la çeşitli seviyelerde teması artırdığı biliniyor. Üç ülkenin Kabil büyükelçilikleri de hizmet vermeye devam ediyor. Kabil’in 15 Ağustos günü Taliban güçlerince ele geçirilmesinin ardından bu temaslar daha da yoğunlaştı. Afganistan’a komşu ülkelerde, Tek Yol Tek Kuşak projesi kapsamasında devasa ekonomik yatırımlara sahip olan Çin yönetimi, Kabil merkezli yaşanacak bir istikrarsızlığın bu projeler için bir güvenlik tehdidi oluşturmasının yanında Afganistan içinde doğacak yatırım fırsatları, özellikle alt yapı ve zengin maden rezervi alanındaki projelere ilgi duyuyor.

CIA Afganistan'a yakın bir konum arayışında

DÜNYA CIA Afganistan’a yakın bir konum arayışında

Afganistan’da Türkiye farkı: Bizimle kalın

GÜNDEM Afganistan’da Türkiye farkı: Bizimle kalın

ABD sonrası Kabil üzerinde etkisini artırmak isteyen bir diğer ülke ise Rusya. Moskova, ABD’nin Afganistan’dan ayrılmasını zafer havasıyla değerlendirirken, Taliban yönetimiyle ülkenin bir güvenlik sorunu oluşturmasının önüne geçmek amacıyla temas trafiğini de artırmış durumda. Moskova’nın reelpolitik bir stratejiyle, Taliban’ın Orta Asya içlerine yönelik terör tehdidini önlemesi karşılığında diplomatik temas vaadinde bulunuyor. 30 yıl önce tıpkı ABD gibi Afganistan’ı terk etmek zorunda kalan Moskova şimdi Kabil’de siyasi varlığını canlı tutmak da istiyor. Öyle ki, Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, “gerekli şartları sağlaması halinde” Kabil’de yeni yönetimi tanıyabilecekleri ihtimalinden söz etti.

Taliban’ın mesajları olumlu: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz

GÜNDEM Taliban’ın mesajları olumlu: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz

Referans :
www.yasemin.com
www.haber7.com
www.yenisafak.com

Başa dön tuşu